Vedtægter

 
 
1. FORENINGENS NAVN ER KUNSTFORENINGEN SØNDERHALD

2. Foreningens hjemsted er NORDDJURS KOMMUNE

3. Foreningens formål er at styrke interessen for billedkunst og kunsthåndværk og give inspiration til arbejdet hermed ved at afholde en årlig udstilling SØNDERHALDUDSTILLINGEN, samt ved evt. andre tiltag af almen interesse.

4. Som medlem kan optages alle interesserede. Medlemskab giver rabat eller betalingsfrihed på tilmeldingsgebyr / deltagerbetaling ved SØNDERHALDUDSTILLINGEN og foreningens øvrige arrangementer. På den årlige SØNDERHALDUDSTILLING tilstræbes det, at foreningen indkøber et antal værker efter bestyrelsens skøn. De indkøbte værker udloddes blandt foreningens medlemmer under generalforsamlingens pkt. 8, iflg. en af bestyrelsen besluttet metode. Kalenderåret er såvel regnskabsår som medlemsår.

5. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen, og alle medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling.

6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 supleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at ét år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og næste år er 4 på valg. Supleanter vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst en formand, en kassere og en sekretær. Bestyrelsen har tegningsret for foreningen, således at to-trediedele af bestyrelsens medlemmer kan træffe beslutning på bestyrelsens vegne

7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før afholdelse ved information på www.kunstforeningen-ks.dk, udsendelse af mails til medlemmer og/eller pr. medlemsbrev.

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsupleant.
8. Udlodning af indkøbte værker.
9. Eventuelt.
 
Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemninger om vedtægtsændringer dog ved to-trediedels-flertal blandt de fremmødte medlemmer. Valg og afstemninger foregår skriftligt, såfremt blot én af de fremmødte medlemmer ønsker det. Forslag til dagsordenens pkt. 5, indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

8. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling på begæring af et flertal i bestyrelsen, eller hvis en trediedel af medlemmerne over for formanden forlanger det, og denne indvarsles senest 14 dage før afholdelse.
9. Foreningen kan nedlægges efter to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, jfr. Pkt. 8. I tilfælde af nedlæggelse skal en evt. kassebeholdning samt andre aktiver anvendes således: 1. Udgifter, vedr. planlagte KS-arrangementer, der afvikles ind til 6 mdr. efter nedlæggelse af foreningen, dækkes. 2. Restbeløb og aktiver overføres til "Kulturværksted Auning". Beløbet skal anvendes til anskaffelse af faciliteter til fremme af billedkunstneres og kunsthåndværkeres muligheder for arbejde i Kulturværkstedet. Beløbet skal anvendes senest 6 mdr. efter overførslen.

Nærværende love er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 24/ 01, 1996, ændret på ordinær generalforsamling, Auning d. 25/01 2001 ordinær generalforsamling, Auning d. 29/01 2007 ordinær generalforsamling, Auning d. 23/01 2012, 23.01.17