Vedtægter

VEDTÆGTER for Kunstforeningen Sønderhald

Som vedtaget på generalforsamling 10.juni 2021

Navn, hjemsted og formål

§1. Foreningens navn er Kunstforeningen Sønderhald, (KS), der er stiftet den 24. januar 1996.

Stk.1. KS hjemsted er Norddjurs kommune.

Stk.2. KS formål er at styrke interessen for kunst og kunsthåndværk.

Stk.3. KS tilstræber at afholde mindst en årlig udstilling, Sønderhald udstillingen.

Stk.4 KS bestyrelse tilstræber at indkøbe et antal værker på Sønderhald udstillingen.

Stk 5. Værkerne udloddes blandt medlemmer på den ordinære generalforsamling, se bilag A.


Medlemskab og kontingent

§2. Som medlem af KS kan optages alle interesserede.

Stk.1. Medlemskab af KS giver rabat eller betalingsfrihed på tilmeldingsgebyr og aktiviteter.

Stk.2. Udmeldelse af KS kan ske ved enten skriftlig eller mundtlig henvendelse til KS bestyrelse.

Stk.3. Ved manglende kontingent bliver medlemmet automatisk udmeld/slettet efter 2 rykkere.

Stk.4. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk.5. Rettidig indbetaling af årskontingent til KS er den 1 marts.


Bestyrelsen

§3. KS daglige ledelse udgøres af en bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Ligeledes vælges på generalforsamlingen to bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

Stk.1. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
1/3
Stk.3. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden indkalder, eller når mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, herunder
formand og/eller næstformand. Ved stemmelighed er formandens og i formandens fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk.5. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


Regnskab og revision

§4. KS regnskabsår løber fra den 1.januar til den 31. december. Regnskabet skal, før den ordinære
generalforsamling, være revideret af en revisor, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk.1 Revisoren vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen

Stk.2 Ligeledes vælges på generalforsamlingen en revisorsuppleanter for 1 år ad gangen.


Generalforsamlingen

§5. Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 2/3 af medlemmerne
ønsker det
.
Stk.1. Generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved indkaldelsen.

Stk.2. Generalforsamlingen er i alle anliggender KS højeste myndighed.

Stk.3. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

Stk.4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelighed stemmeflertal af fremmødte stemmeberettigede.
Valg og afstemninger foregår skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.

Stk.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 1 revisor.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
12. Udlodning af indkøbte værker, se bilag A

Stk.6. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til lovene, og hvilke bestyrelsesmedlemmer der er villige til at modtage genvalg.

Stk.7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde, eller sendes til KS e-mail, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk.8. Afstemning kan kun finde sted om punkterne på dagsordenen, ændringsforslag til disse
og rettidigt indkomne forslag.

Stk.9. Passive medlemmer, støtte medlemmer og medlemmer i kontingentrestance har ikke
stemmeret.


Vedtægtsændringer

§6. Ændring af KS vedtægter kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer herfor.

Stk.1 Passive medlemmer, støtte medlemmer og medlemmer i kontingentrestance har ikke
stemmeret.


Opløsning

§7. KS kan opløses, når 3/4 af medlemmerne er til stede ved generalforsamlingen og mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede, stemmer herfor. Efterfølgende indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden for en måned. På denne ekstraordinære generalforsamling kræves alene, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede afgivne stemmer, er for forslaget om opløsning.

Stk.1. Passive medlemmer, støtte medlemmer og medlemmer i kontingentrestance har ikke
stemmeret.

Stk.2. Ved opløsning af KS skal formue og aktiver anvendes på følgende måde:

a) Udgifter vedrørende KS-arrangementer dækkes og skal afvikles indenfor 6 måneder fra opløsning.
b) Ved opløsning af KS tilbydes medlemmer at købe foreningens aktiver.
c) Restbeløb og aktiver overføres til en af bestyrelsens valgte kunstforening i
Norddjur kommune der fremmer vilkår for kunst og kunsthåndværk.


Tegningsregler og hæftelse

§8. KS bestyrelse har tegningsret for foreningen, således at et flertal af bestyrelsen med minimum
5 medlemmer, kan træffe beslutninger på bestyrelsens vegne.

Stk.1. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bilag A


Procedure ved udlodning af indkøbte værker

Det er den, til enhver tid siddende KS bestyrelse, der kan ændre og godkende
proceduren ved udlodning af indkøbte værker, der indgår som Bilag A i KS vedtægter, på et bestyrelsesmøde med almindeligt stemmeflertal.


1. Udlodning af indkøbte værker foregår på den ordinære generalforsamling.

2. Alle fremmødte KS medlemmer deltager i udlodningen.

3. Første udtrukne vinder vælger først blandt de indkøbte værker osv.Procedure er ændret og godkendt på bestyrelsesmøde den 08. december 2020