Info om Kunstforeningen Sønderhal

Vi er lige nu ca 70 medlemmer, der på en eller anden måde dyrker en interesse for kunst og kunsthåndværk - langt de fleste som udøvende kunstnere.
 
I KS er der tilbud om at være med i et inspirerende arbejdsfælleskab, man kan arbejde i sit eget værksted, kombinere det eller hvordan man nu ønsker det.

Der er ingen adgangskrav og der er ingen censur ved vore udstillinger.
 
Medlemmer kan gratis eller med rabat udstille eller deltage i foreningens arrangementer. Medlemmer kan desuden få oprettet egen profil på denne side – se eksemplerne.

Årskontingentet er:        
Alm .medlem: 250 kr.
brugere af kulturværkstedet +100kr.

KS-Arrangementer

KS afholder hvert år i efterårsferien (uge 42) kunstudstilling, SØNDERHALDUDSTILLINGEN. Udstillingen er censurfri.
 
KS afholder åbent værksted for medlemmerne. Det er hver  tirsdag kl. 10-19 i Kulturværkstedet. Her er gode sparringspartnere, inspiration, respons og tolerance.
 
KS afholder kurser med professionelle kunstnere som instruktører KS arangerer ekskurtioner til kunstmuseer med guidet rundvisning.
 
KS afholder hvert år KS-weekend. Denne weekend arbejdes der i den omkringliggende natur med maleri, akvarel, skulptur mm. og som i det åbne værksted, i det trygge samvær om kunsten.

Vedtægter

1. FORENINGENS NAVN ER KUNSTFORENINGEN SØNDERHALD

2. Foreningens hjemsted er NORDDJURS KOMMUNE

3. Foreningens formål er at styrke interessen for billedkunst og kunsthåndværk og give inspiration til arbejdet hermed ved at afholde en årlig udstilling SØNDERHALDUDSTILLINGEN, samt ved evt. andre tiltag af almen interesse.

4. Som medlem kan optages alle interesserede. Medlemskab giver rabat eller betalingsfrihed på tilmeldingsgebyr / deltagerbetaling ved SØNDERHALDUDSTILLINGEN og foreningens øvrige arrangementer. På den årlige SØNDERHALDUDSTILLING tilstræbes det, at foreningen indkøber et antal værker efter bestyrelsens skøn. De indkøbte værker udloddes blandt foreningens medlemmer under generalforsamlingens pkt. 8, iflg. en af bestyrelsen besluttet metode. Kalenderåret er såvel regnskabsår som medlemsår.

5. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen, og alle medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling.

6. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 supleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at ét år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og næste år er 4 på valg. Supleanter vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst en formand, en kassere og en sekretær. Bestyrelsen har tegningsret for foreningen, således at to-trediedele af bestyrelsens medlemmer kan træffe beslutning på bestyrelsens vegne

7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før afholdelse ved information på www.kunstforeningen-ks.dk, udsendelse af mails til medlemmer og/eller pr. medlemsbrev.

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsupleant.

8. Udlodning af indkøbte værker.

9. Eventuelt.

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemninger om vedtægtsændringer dog ved to-trediedels-flertal blandt de fremmødte medlemmer. Valg og afstemninger foregår skriftligt, såfremt blot én af de fremmødte medlemmer ønsker det. Forslag til dagsordenens pkt. 5, indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

8. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling på begæring af et flertal i bestyrelsen, eller hvis en trediedel af medlemmerne over for formanden forlanger det, og denne indvarsles senest 14 dage før afholdelse.

9. Foreningen kan nedlægges efter to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, jfr. Pkt. 8. I tilfælde af nedlæggelse skal en evt. kassebeholdning samt andre aktiver anvendes således: 1. Udgifter, vedr. planlagte KS-arrangementer, der afvikles ind til 6 mdr. efter nedlæggelse af foreningen, dækkes. 2. Restbeløb og aktiver overføres til "Kulturværksted Auning". Beløbet skal anvendes til anskaffelse af faciliteter til fremme af billedkunstneres og kunsthåndværkeres muligheder for arbejde i Kulturværkstedet. Beløbet skal anvendes senest 6 mdr. efter overførslen.

Nærværende love er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 24/ 01, 1996, ændret på ordinær generalforsamling, Auning d. 25/01 2001 ordinær generalforsamling, Auning d. 29/01 2007 ordinær generalforsamling, Auning d. 23/01 2012, 23.01.17

 
Bestyrelsen
 
Formand:        Torben T. Jensen
                      Østervangsalle 4, 8963 Auning
                      tlf.: 86483904
                      mail: tterpjensen@gmail.com
 
Næstformand:   Kirsten Vinter
                        
 
Kasserer:        Birthe Søby
                      

Besty.medlemmer:                                       

                         Kent R. Jensen
                      
 
                        Anne Marie Skaarup
                      
 
                        Mette Lene Hesse
                                                            
 
                         Helen Ibsen
                       
 
 
 
Supleanter: 
                          Hanne Falk
                         
 
                          Sonja Schultz
                          
 
 
 
 
Torben T. Jensen